خدمات کنترل و بازرسی » پویش صنعت ریلی

کنترل و بازرسی

بازرسی و کنترل از بخش هایی در شرکت پویش صنعت ریلی می باشد که همواره مورد توجه ویژه مدیران این شرکت بوده است. این میزان حساسیت به خاطر ارتباط فرآیند بازرسی با سلامت و اموال افراد می¬باشد. این شرکت با استفاده از تجربه متخصصان و همچنین استفاده از ابزار نوین اقدام به انجام پروژه ها در حوزه کنترل و بازرسی کرده است که نتایج خوبی را به همراه داشته است.
اهمیت انجام این گونه پروژه ها را می توان به صورت زیر نام برد:
• جلوگیری از بروز سانحه و افزایش ایمنی سیر و حرکت
• کاهش انفصالهای واگن در بین راه و در نتیجه کاهش تاخیر و هزینه های مجموعه
• تحت کنترل قرار دادن وضعیت واگنها در هنگام بهره برداری
• افزایش ایمنی سیر و حرکت قطارهای مسافری کشور
• کاهش هزینه ضایعات و هزینه تاخیر قطار
• جلوگیری از اتلاف سرمایه های بالقوه سیستم
• تعیین وضعیت موجود ماشین آلات ریلی
• تعیین وضعیت موجود واگنها و لکوموتیوها