کنترل و بازرسی

کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات و نگهداری چرخ و محور قطارهای مسافری کشور

اهداف:


• طراحی سیستم کنترل کیفیت چرخ و محور قطار
• پیاده سازی و اجرای سیستم کنترل کیفیت برای چرخ و محور قطار
• کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و افزایش قابلیت اطمینان چرخ و محورهای قطار
ادامه ...